Coerenta proiecte GAL cu PNDR

Proiecte

Măsura PNDR
MĂSURA 1

 

1.1. Acordarea sprijinului pentru instalare tinerilor fermieri

112

1.2. Construirea de solarii şi sere în microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”

121

1.3. Înfiinţarea unei ciupercării

121

1.4. Modernizarea exploataţiilor agricole din sectorul vegetal şi de creşterea animalelor

121

1.5. Modernizarea exploataţiilor agricole în vederea practicării agriculturii ecologice

121

1.6. Modernizarea pepinierelor şi plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi

121

1.7. Sprijinirea apicultorilor în vederea producerii şi comercializării de produse apicole ecologice

121

1.8. Acordarea de spijin financiar fermelor agricole de semi-subzistenţă

141

1.9. Sprijinirea înfiinţării unui grup de producători la nivelul microregiunii

142

1.10. Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă fermierilor care deţin ferme de semi-subzistenţă din microregiune

143

1.11. Amenajare spaţiu pentru organizarea periodică de târguri de produse agricole şi agroalimentare

322

MĂSURA 2

2.1. Instruirea tinerilor în domeniul agricol şi agroalimentar

111

2.2. Construirea unui depozit de legume şi fructe (capacitate de 400 tone)

123

2.3. Înfiinţare fabrică de brichetare şi peleţi

312

2.4. Modernizarea/Extinderea/Dotarea unităţilor de procesare din sectorul agricol

123

2.5. Înfiinţarea unei reţele de colectare a laptelui la nivelul microregiunii

123

2.6. Înfiinţarea unui abator la nivelul microregiunii

123

2.7. Modernizarea/Extinderea/Dotarea unităţilor de procesare din sectorul silvicol

123

MĂSURA 3

 

3.1. Înfiinţarea de cabinete de medicină generală

312

3.2. Înfiinţarea de cabinete medicale veterinare

312

3.3. Înfiinţarea unui centru de meşteşugărit şi artizanat

312

3.4. Înfiinţarea/modernizarea/extinderea secţiilor de confecţii şi tricotaje din microregiune

312

MĂSURA 4

 

4.1. Construirea, amenajarea şi dotarea unei creşe

322

4.2. Crearea de spaţii verzi şi parcuri de joacă pentru copii

322

4.3. Înfiinţarea unui centru social pentru persoane vârstnice

322

4.4. Reabilitarea şi extinderea infrastructurii educaţionale

322

4.5. Reabilitarea, amenajarea şi dotarea căminelor culturale

322

MĂSURA 5

 

5.1. Amenajarea unei zone de agrement

313

5.2. Îmbunătăţirea promovării turistice a microregiunii

313

5.3. Înfiinţarea de pensiuni cu incorporare de tehnologie verde

313

MĂSURA 6

 

6.1. Achiziţionarea de tehnologii inovative, licenţe, patente pentru sectorul agroalimentar

123

6.2. Achiziţionarea de tehnologii inovative, licenţe, patente pentru sectorul forestier

123

6.3. Susţinerea implementării sistemelor de management al calităţii în unităţile agroalimentare

123

6.4. Program de formare profesională privind inovarea în lanţul agro-alimentar

421

MĂSURA 7

 

7.1. Refacerea arboretelor slab productive din microregiune

122

7.2. Realizarea de împăduriri ale terenurilor degradate

221

7.3. Valorificarea terenurile slab productive prin plantarea de măceş şi cătină

221

 

 

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”
“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”
“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER